Rendement op eigen vermogen (ROE)

Rendement op eigen vermogen (ROE) is een maatstaf voor de financiële prestaties van een bedrijf die de verhouding weergeeft tussen de winst van een bedrijf en het rendement van de investeerder. ROE illustreert hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat aandeelhouders hebben geïnvesteerd en hoe succesvol het managementteam van het bedrijf is in het omzetten van het geld dat in het bedrijf is gestoken in grotere winsten en groei voor het bedrijf en de investeerders. Hoe hoger de ROE, hoe efficiënter de bedrijfsvoering is bij het gebruik van die middelen.

ROE beïnvloedt hoe snel een bedrijf intern kan groeien door winst te herinvesteren. Wanneer een bedrijf geld verdient, kan het dit herinvesteren in het bedrijf of de winst uitkeren als dividend aan investeerders, of een combinatie van de twee. Bovendien is ROE nuttig om de winstgevendheid van een bedrijf te vergelijken met die van zijn concurrenten. Het gemiddelde ROE over een bepaalde periode, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar, kan inzicht verschaffen in de groeigeschiedenis van een bedrijf. Het vergelijken van vijf-jaar gemiddelde ROE's binnen een specifieke sector helpt bij het lokaliseren van bedrijven met een concurrentievoordeel en het vermogen om aandeelhouderswaarde te bieden.

Bedrijven kunnen hun winst niet sneller verhogen dan ze hun ROE kunnen verhogen zonder extra geld in te zamelen door nieuwe schulden aan te gaan of meer aandelen te verkopen. Echter, het verhogen van de schuld tast het netto inkomen aan en het verkopen van meer aandelen drukt de winst per aandeel door het aantal uitstaande aandelen te verhogen. ROE zet een "snelheidslimiet" op de groeisnelheid van een bedrijf - dat is waarom geldbeheerders erop vertrouwen om het groeipotentieel te helpen bepalen. Bij het evalueren van het winstpotentieel van bedrijven, zoeken professionele beleggers doorgaans naar een ROE van 15 procent of hoger.

Berekening van ROE

ROE wordt meestal uitgedrukt als een percentage (hoewel het soms een ratio wordt genoemd). De meest gebruikte formule om ROE te berekenen is de jaarlijkse netto-inkomsten te delen door het gemiddelde eigen vermogen van de aandeelhouder voor dezelfde periode. De netto-inkomsten staan op de winst- en verliesrekening van het bedrijf, en het eigen vermogen, dat het verschil weergeeft tussen de totale activa en de totale passiva, staat op de balans van het bedrijf.

ROE = netto-inkomen / eigen vermogen

Variaties van de basisformule voor het berekenen van ROE zijn als volgt:

  • Om het rendement op het gewone vermogen (ROCE) te bepalen, trekt u de preferente dividenden af van het netto-inkomen en trekt u het preferente eigen vermogen af van het eigen vermogen, of ROCE = netto-inkomen - preferente dividenden / gewoon eigen vermogen.
  • ROE kan ook worden berekend door de netto-inkomsten te delen door het gemiddelde aandeelhouders eigen vermogen. Het gemiddeld eigen vermogen wordt berekend door het eigen vermogen aan het begin van de periode op te tellen bij het eigen vermogen aan het eind van de periode en het resultaat door twee te delen.
  • Een andere benadering is de verandering in ROE gedurende een bepaalde periode te berekenen door het eigen vermogen aan het begin van de periode als noemer te gebruiken om de begin-ROE te bepalen. Het eigen vermogen aan het einde van de periode kan worden gebruikt als noemer om de ROE aan het einde van de periode te bepalen. De berekening van begin- en eind-ROE's helpt beleggers de verandering in winstgevendheid over de periode te zien.