Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een internationaal samenwerkingsverband van regeringen dat zich inzet voor economische vooruitgang en wereldhandel. Momenteel zijn er 35 landen lid.

De OESO dient als forum voor de aangesloten landen om beleidservaringen te vergelijken, goede praktijken te identificeren, samen te werken om economische drijfveren te begrijpen en binnenlands en internationaal handelsbeleid te coördineren. De OESO bevordert de democratie en streeft naar verbetering van de markteconomie door samen te werken met vakbonden, bedrijven en andere vertegenwoordigers van werknemersgroepen.

De OESO werd oorspronkelijk opgericht als de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking (OEEC) in 1948. De oorspronkelijke oprichting maakte deel uit van de inspanningen van de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog om de economieën van de Westeuropese landen weer op te bouwen door de regeringen de onderlinge afhankelijkheid van hun economieën te doen aanvaarden. In 1961 werd de OESO omgedoopt tot de OESO en werden ook leden uit niet-Europese landen toegelaten.

De doelstellingen van de OESO zijn onder meer:

  • Verbetering van de kwaliteit van het bestaan, de economische groei en de werkgelegenheid tot het hoogste duurzame niveau.
  • Bijdragen aan de economische expansie van lidstaten en derde landen.
  • Versterking van de multilaterale, niet-discriminerende wereldhandel.

De OESO bestaat uit drie werkgroepen:

  • Raad - De raad is verantwoordelijk voor het toezicht en de strategische leiding. Hij bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten landen en de Europese Commissie. De raad komt eenmaal per jaar bijeen om belangrijke kwesties te bespreken en prioriteiten voor het werk van de organisatie vast te stellen.
  • Commissies - Commissies zijn verantwoordelijk voor discussie en uitvoering. Er zijn 250 comités met vertegenwoordigers van de leden, die bijeenkomen om de doelstellingen te bevorderen en de vooruitgang op de beleidsterreinen in gespecialiseerde comités te evalueren. De comités bestaan uit zowel werkgroepen als groepen deskundigen die het werk van het Secretariaat evalueren en daaraan bijdragen.
  • Secretariaat - Het Secretariaat is verantwoordelijk voor statistische analyse en voorstellen. Het ondersteunt de comités en voert de werkzaamheden uit waartoe de OESO-Raad heeft besloten. Het personeel bestaat uit economen, juristen, wetenschappers en andere professionals.

Het OESO-secretariaat verzamelt en analyseert gegevens, de comités gebruiken de informatie en gegevens om het beleid te bespreken, de Raad neemt strategische beslissingen, en vervolgens passen regeringen eventuele aanbevelingen toe.

De OESO werkt op verschillende manieren aan haar doel om regeringen te helpen welvarend te zijn door economische groei en stabiliteit. Door middel van peer reviews wordt gecontroleerd of de aangesloten landen zich houden aan de aanbevelingen van de OESO. De OESO publiceert tot 500 publicaties per jaar om haar beoordelingen en voorstellen bekend te maken, waaronder jaarlijkse samenvattingen, vooruitzichten en statistieken. Overeenkomsten, normen en aanbevelingen vloeien vaak voort uit comitévergaderingen. Zo werd de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming door de Europese Unie aangenomen op basis van aanbevelingen die voor het eerst door de OESO werden voorgesteld.

De OESO wordt gefinancierd uit bijdragen van haar lidstaten en heeft een jaarlijks budget van 363 miljoen euro. Het hoofdkantoor van de OESO is gevestigd in Chateau de la Muette in Parijs, Frankrijk.