Natuurlijk getal

Een natuurlijk getal is een getal dat in de natuur veelvuldig en vanzelfsprekend voorkomt. Als zodanig is het een geheel, niet-negatief getal. De verzameling natuurlijke getallen, aangeduid als N, kan op twee manieren worden gedefinieerd:

N = {0, 1, 2, 3, ...}

N = (1, 2, 3, 4, ...}

N = (1, 2, 3, 4, ...}

In wiskundige vergelijkingen worden onbekende of niet gespecificeerde natuurlijke getallen voorgesteld door cursieve kleine letters uit het midden van het alfabet. De meest voorkomende is n, gevolgd door m, p en q. In subscripts wordt de kleine letter i soms gebruikt om een niet-specifiek natuurlijk getal weer te geven wanneer de elementen in een rij of reeks worden aangeduid. Maar i wordt vaker gebruikt om de positieve vierkantswortel van -1 aan te geven, het imaginaire eenheidsgetal.

De verzameling N, met of zonder nul, is een ontelbare verzameling. Ontelbaar verwijst naar het feit dat, ook al kunnen er oneindig veel elementen in een verzameling zijn, die elementen kunnen worden aangeduid door een lijst die de identiteit van elk element in de verzameling impliceert. Het is bijvoorbeeld intuïtief om uit de lijst {1, 2, 3, 4, ...} of de lijst {0, 1, 2, 3, ...} af te leiden dat 356.804.251 een natuurlijk getal is, maar 356.804.251,5, 2/3, en -23 zijn dat niet.

Beide hierboven gedefinieerde verzamelingen van natuurlijke getallen zijn te ontleden. Ze zijn ook precies even groot. Het is niet moeilijk dit te bewijzen; hun elementen kunnen één-op-één aan elkaar worden gekoppeld, waarbij in geen van beide verzamelingen elementen worden weggelaten. In oneindige verzamelingen is het bestaan van een één-op-één overeenkomst de lakmoesproef om de kardinaliteit, of grootte, te bepalen. De verzameling gehele getallen en de verzameling rationale getallen hebben dezelfde kardinaliteit als N. De verzamelingen van reële getallen, imaginaire getallen en complexe getallen hebben echter een grotere kardinaliteit dan N.

Zie ook: geheel getal, rationaal getal, reëel getal, imaginair getal, complex getal