MIT-licentie (X11-licentie of MIT X-licentie)

De MIT-licentie (ook bekend als de X11-licentie of MIT X-licentie) is een softwarelicentie die oorspronkelijk werd ontwikkeld aan het Massachusetts Institute of Technology.  Ze is vergelijkbaar met de BSD-licentie, die voor het eerst werd gebruikt voor de Berkeley Source Distribution, een versie van UNIX die werd ontwikkeld aan de University of California at Berkeley (UCB). Het belangrijkste verschil is dat BSD-achtige licenties soms een clausule bevatten die het gebruik van de naam van de auteursrechthebbende in promoties zonder toestemming verbiedt.

Zowel de MIT als BSD licenties worden als liberaler beschouwd dan de GNU Public License (GPL), die verreweg de meest gebruikte vrije software licentie is. De reden hiervoor is dat de GPL vereist dat (1) alle software die is afgeleid van software met een GPL-licentie ook moet worden uitgebracht onder de GPL-licentie en (2) alle herdistributies van software met een GPL-licentie, inclusief gewijzigde versies of software die is afgeleid van software met een GPL-licentie, de volledige broncode vrij beschikbaar moeten stellen.

Volgens de Free Software Foundation (FSF) moet de MIT-licentie worden aangeduid als de X11-licentie, omdat MIT ook software onder een aantal andere licenties heeft uitgebracht. (X11 is de huidige versie van het X Window System, de de facto standaard grafische motor voor Linux en andere Unix-achtige besturingssystemen. Het werd ontwikkeld op het MIT). De FSF is een non-profit organisatie die fondsen werft voor het werk aan het GNU project, waarvan de GPL een van de meest opmerkelijke producten is.  Het Open Source Initiative verwijst er echter naar als de MIT Licentie, zoals vele andere groepen doen. Men mag niet vergeten dat de FSF dezelfde organisatie is die erop aandringt dat Linux GNU/Linux gaat heten (vanwege de grote hoeveelheid GNU-software die in Linux-distributies is opgenomen). Een goed compromis is om het de MIT X Licentie te noemen.

Er is ook wat onenigheid over welk type licentie de rechten van de eindgebruiker het beste beschermt. De MIT-licentie vermeldt explicieter de rechten die aan gebruikers worden gegeven, inclusief ". . . zonder beperking de rechten om kopieën van de Software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen . . .". Voorstanders van de GPL beweren echter dat de eisen die worden gesteld aan afgeleide software en het verstrekken van broncode de gebruikers beter beschermen.

De MIT licentie wordt gebruikt voor een aantal softwarepakketten, waaronder expat (een XML 1.0 parser geschreven in C), MetaKit (een efficiënte embedded database library met een kleine footprint), Open For Business Project (biedt tools en applicaties voor bedrijven gebaseerd op Sun's J2EE standaard), X11 en XFree86 (een open source implementatie van X86).

Omdat de MIT licentie geen copyright heeft, in tegenstelling tot de GPL, zijn andere ontwikkelaars vrij om het aan te passen aan hun eigen eisen. De Free Software Foundation gebruikt bijvoorbeeld een licentie die identiek is aan de MIT-licentie voor zijn ncurses-bibliotheek, met uitzondering van de toevoeging van deze tekst:

Behalve zoals vervat in deze kennisgeving, zullen de namen van de bovenvermelde houders van auteursrechten niet worden gebruikt in reclame of op een andere manier om de verkoop, het gebruik of andere handelingen met deze software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toelating.

(Ncurses is een bibliotheek van functies die de weergave van een applicatie op character-cell terminals beheert. Het is een onderdeel van het GNU project, maar het is een van de weinige GNU programma's die niet is vrijgegeven onder de GPL.)

Het basissjabloon van de MIT-licentie is als volgt:

Copyright (c) <year> <copyright holders>

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan eenieder die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperkingen in de Software te handelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om kopieën van de Software te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, samen te voegen, te publiceren, te distribueren, in sublicentie te geven en/of te verkopen, en om personen aan wie de Software wordt geleverd, toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsvermelding moeten in alle kopieën of substantiële gedeelten van de Software worden opgenomen.

De SOFTWARE wordt geleverd "IN DE HUIDIGE STAAT", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET INBREUKBAARHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF HOUDERS VAN AUTEURSRECHTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE PROCEDURE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN MET DE SOFTWARE.

* Disclaimer: Het bovenstaande materiaal is uitsluitend bedoeld als referentie en is niet bedoeld als, noch vormt het juridisch advies. Deze definitie is overgenomen met toestemming van The Linux Information Project (LINFO).