Longitudinale studie

Een longitudinale studie is een observationele onderzoeksmethode waarbij voor dezelfde proefpersonen herhaaldelijk gegevens worden verzameld over een periode van tijd. Longitudinale onderzoeksprojecten kunnen zich uitstrekken over jaren of zelfs decennia.

In een longitudinale cohortstudie worden dezelfde individuen gedurende de onderzoeksperiode geobserveerd. Cohortstudies komen veel voor in de geneeskunde, psychologie en sociologie, waar zij onderzoekers in staat stellen veranderingen in de tijd te bestuderen.

Hier volgen enkele voorbeelden van longitudinale studies:

De Framingham Heart Study, die in 1948 begon met 5.209 volwassen proefpersonen uit Framingham, Massachusetts, is de bron van een groot deel van de huidige kennis over hartziekten. De studie heeft het grootste deel opgeleverd van wat nu bekend is over de effecten van voeding, lichaamsbeweging en gangbare medicijnen zoals aspirine op hartziekten. De Framington Heart Study volgt nu de derde generatie deelnemers.

In 1971 is het Britse Office of Population Censuses and Surveys begonnen met het volgen van een steekproef van 1% van de Britse bevolking. De studie heeft verschillende uitkomsten, zoals sterfte en incidentie van kanker, in verband gebracht met variabelen zoals werkgelegenheidsstatus en huisvesting.

De Terman Study of the Gifted, voorheen bekend als de Genetic Studies of Genius, is de oudste en langstlopende longitudinale studie ter wereld. Lewis Terman begon de studie in 1921, aan de Stanford University, om de ontwikkeling en kenmerken van begaafde kinderen over de levensloop te observeren. Zijn aanvankelijke doel was het weerleggen van de toen heersende overtuiging dat begaafde kinderen zwak van fysiek waren en geneigd waren tot sociale onbekwaamheid. De eerste bevindingen van Terman waren dat, afgezien van intelligentie en de neiging bijziend te zijn, begaafde kinderen niet significant verschilden van hun minder begaafde leeftijdgenoten.

De Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) is opgezet om ongeveer 50.000 mannen en vrouwen tussen 45 en 85 jaar gedurende ten minste 20 jaar te volgen. CLSA-onderzoekers verzamelen informatie over biologische, medische, psychologische, sociale, leefstijl- en economische factoren. Het doel is kennis te vergaren over het effect van deze factoren, zowel afzonderlijk als in combinatie, op de ontwikkeling van ziekten en handicaps naarmate mensen ouder worden.