Garantie

Een garantie is de documentgarantie van kwaliteit zoals beloofd aan een klant.

Garanties bieden klanten voor de duur van de garantie de wettelijke garantie op vervanging of herstel van problemen voor zover dat in de garantievoorwaarden is bepaald. De garantietermijn gaat in het algemeen in op de datum van levering of terbeschikkingstelling. In het document is vastgelegd wat wordt gegarandeerd en welke reparaties of herstelwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd om de beloofde kwaliteit van de dienst of het goed te waarborgen, indien deze voorwaarden niet worden nagekomen.

Waranties dekken gewoonlijk fabricagefouten, maar kunnen ook fysiek misbruik dekken. Ook ondersteunende diensten voor producten kunnen onder de garantie vallen, zodat niet alleen wordt gegarandeerd dat een product functioneert zoals bedoeld, maar ook dat de klant hulp krijgt bij het begrijpen van de werking ervan.

Een goede garantie van voldoende duur en met een goede service helpt het vertrouwen van de koper te winnen, bevordert een goede klantrelatie, promoot het merk van de verkoper en verbetert in de regel de verkoop.