Freedom of Information Act 2000

De Freedom of Information Act 2000 is een wet van het parlement van het Verenigd Koninkrijk (VK) die bepaalt hoe het publiek toegang kan krijgen tot informatie die in handen is van de overheid. De bedoeling is om particulieren en bedrijven een redelijke toegang tot informatie te geven en tegelijkertijd het risico van schade voor een entiteit zo klein mogelijk te houden. Het concept werd voor het eerst geopperd in 1997, werd aangenomen in 2000 en trad volledig in werking in 2005. Een soortgelijke wet werd in 2002 aangenomen door het Schotse parlement.

De tekst van de Freedom of Information Act 2000 bevat acht grote delen, de zogeheten Parts, gevolgd door acht toelichtingen, de zogeheten Schedules. In de delen wordt een overzicht gegeven van het recht van het publiek om informatie te verkrijgen, de voorwaarden waaronder deze toegang kan worden geweigerd, bijzondere vrijstellingen, een beroepsprocedure en de wijze van handhaving. In de schema's worden de delen nader toegelicht en wordt nader ingegaan op diverse onvoorziene omstandigheden en juridische interpretaties. Elke persoon of onderneming kan op grond van de wet schriftelijk om informatie verzoeken. Een verzoek hoeft niet in een bepaalde vorm te worden opgesteld, noch hoeft de verzoeker zijn verzoek te motiveren. Een verzoek kan om verschillende redenen worden geweigerd -- bijvoorbeeld indien het inwilligen ervan een wet zou overtreden, de veiligheid of gezondheid van een persoon in gevaar zou brengen of de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. Een verzoek kan ook worden geweigerd als het als "vexatoir" wordt beschouwd. Als een verzoek wordt afgewezen, kan de verzoeker in beroep gaan.

In 2007 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Freedom of Information Act 2000 ingediend bij het Lagerhuis. Als het wetsvoorstel wet wordt, zullen sommige overheidsfunctionarissen worden vrijgesteld van bepaalde bepalingen van de wet.