Een eerlijke rechtsgang

Een eerlijke rechtsgang is de eis dat vastgestelde wetten en gedragsnormen moeten worden nageleefd bij elke officiële handeling van de staat om ervoor te zorgen dat de rechten van het individu niet worden geschonden.

Het concept van een eerlijke rechtsgang is afgeleid van clausule 39 uit de Magna Carta, uitgevaardigd door koning Jan van Engeland in 1215. Volgens artikel 39: "Geen vrij man zal in beslag worden genomen of gevangen worden genomen, of van zijn rechten of bezittingen worden beroofd, of vogelvrij worden verklaard of verbannen, of op enige andere wijze van zijn aanzien worden beroofd, noch zullen wij geweld tegen hem gebruiken, of anderen sturen om dat te doen, behalve door het wettige oordeel van zijn gelijken of door de wet van het land."

In de Verenigde Staten bevatten het vijfde en het veertiende amendement op de grondwet "due process"-clausules. De twee meest genoemde en toegepaste vormen van een eerlijke rechtsgang zijn de procedurele eerlijke rechtsgang, die van overheidsvertegenwoordigers verlangt dat zij een bepaalde correcte handelwijze volgen in hun contacten met individuen, en de materiële eerlijke rechtsgang, die bescherming vereist van individuele rechten als privacy en veiligheid. Een ander element is de bescherming tegen vage wetten, die zijn uitgevaardigd om ervoor te zorgen dat wetgeving niet op een onduidelijke manier kan worden geformuleerd, waardoor ongerechtvaardigde juridische stappen mogelijk zouden kunnen worden. Een eerlijk proces is ook de basis voor de Amerikaanse Bill of Rights.

Eerlijk proces is relevant voor elke informatietechnologie (IT)-context waarvoor het rechtssysteem van belang is, met inbegrip van compliance, corporate governance en beveiliging. De term wordt vaak gebruikt in verband met individuele rechten op privacy en veiligheid met betrekking tot online-communicatie. Een coalitie van voorvechters van de persoonlijke levenssfeer, onlinebedrijven en denktanks, onder de naam Digital Due Process, streeft naar wijzigingen van de Electronic Communications Privacy Act (ECPA) om het hoofd te bieden aan technologieën, communicatiepatronen en hoeveelheden gebruikersgegevens die niet waren voorzien toen de wet werd opgesteld.