CSO (Chief Security Officer)

Een Chief Security Officer (CSO) is de medewerker die verantwoordelijk is voor de fysieke beveiliging van een bedrijf, inclusief de communicatie- en bedrijfssystemen. De taak van een CSO is het beschermen van mensen, activa, infrastructuur en technologie. Een bedrijfsmiddel kan een digitaal bedrijfsmiddel zijn, zoals software of intellectueel eigendom, of een financieel instrument, zoals een handelsdocument of valuta. Een bedrijfsmiddel kan ook een fysiek bedrijfsmiddel zijn, zoals een gebouw, een zeecontainer of een elektronisch apparaat.

De CSO biedt het uitvoerende leiderschap dat nodig is voor het identificeren, beoordelen en prioriteren van risico's en voor het sturen van alle inspanningen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Een primaire verantwoordelijkheid van elke CSO is te begrijpen welke activa moeten worden beschermd en hoe ze moeten worden beschermd. Omdat de CSO betrokken is bij zowel de zakelijke als de technische aspecten van beveiliging, zal hij of zij waarschijnlijk ook betrokken zijn bij de planning en het beheer van noodherstel.

Afhankelijk van de grootte van een bedrijf en hoe beveiliging in de bedrijfscultuur is geïntegreerd, kan een CSO rapporteren aan de Chief Information Officer of de Chief Technology Officer (CTO), de Chief Risk Officer (CRO) of de Chief Executive Officer (CEO). Een CSO kan ook samenwerken met Human Resource Management (HRM)-afdelingen om werknemers te trainen in beveiligingsbewustzijn en samenwerken met de Chief Procurement Officer (CPO) om onderzoek te doen naar effectievere beveiligingsproducten.

In een grote organisatie kan de CSO nauw samenwerken met de Chief Information Security Officer (CISO), de leidinggevende op senior niveau die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en implementatie van een informatiebeveiligingsprogramma, dat procedures en beleid omvat die zijn ontworpen om de communicatie, systemen en bedrijfsmiddelen van de onderneming te beschermen tegen zowel interne als externe bedreigingen. In een kleinere organisatie kunnen de taken van de CSO en die van de CISO elkaar overlappen. Als het bedrijf geen aangewezen CISO of CSO heeft, kunnen de beveiligingsverantwoordelijkheden worden uitgevoerd door de CTO of CIO. Dergelijke verantwoordelijkheden omvatten vaak:

  • Het vaststellen en implementeren van normen en procedures om ongeoorloofd gebruik, wijziging of vernietiging van fysieke en digitale bedrijfsmiddelen te voorkomen.
  • Het toezicht houden op technologieën die worden gebruikt bij de beveiliging van fysieke bedrijfsmiddelen, waaronder IP-camera's die worden gebruikt bij videobewaking, mobiele en desktop kassaterminals en biometrische verificatie.
  • Opstellen en uitvoeren van een communicatieplan om belanghebbenden te waarschuwen wanneer zich beveiligingsgebeurtenissen voordoen.
  • Opstellen en uitvoeren van een incidentbestrijdingsplan.
  • Zorgen dat documentatie het niveau van reactie- en beheersingseffectiviteit aantoont dat vereist is voor naleving van het interne en regelgevingsbeleid.