Contingency budget (kosten onvoorzien)

Contingency budget, in de context van projectmanagement, is een geldbedrag dat wordt opgenomen om potentiële gebeurtenissen te dekken die niet specifiek in een kostenraming zijn verdisconteerd. Het doel is om de onzekerheid te compenseren die inherent is aan kosten- en tijdramingen, evenals onvoorspelbare risico's.

Een onvoorziene gebeurtenis is iets dat zich wel of niet kan voordoen, maar dat moet worden afgehandeld als dat wel gebeurt. Het woord onvoorzien impliceert dat de mogelijkheid van een gebeurtenis voorzienbaar is. In het bedrijfsleven worden noodplannen opgesteld waarin wordt aangegeven welke mogelijke gebeurtenissen te voorzien zijn, welke maatregelen moeten worden genomen om ze aan te pakken en welke middelen, waaronder geld, daarvoor nodig zijn.

Gebeurtenissen waarvan bekend is dat ze zich kunnen voordoen, worden ook wel bekende onbekenden genoemd.

Het bedrag dat voor onvoorziene uitgaven wordt uitgetrokken en de details van wat ermee moet worden gedekt, kunnen worden vastgelegd in documenten die met de opdrachtgevers worden gedeeld of kunnen alleen binnen de projectmanagementorganisatie worden gespecificeerd. In sommige gevallen wordt de contingency niet gespecificeerd, maar wordt ervoor gezorgd door mechanismen zoals het toevoegen aan het aantal dagen dat is toegewezen voor een segment van het project, in welk geval het soms wordt aangeduid als padding.