Ethereum

Ethereum is een open source, gedistribueerd software platform en cryptocurrency gebouwd op basis van blockchain technologie. Blockchain is een gedistribueerd grootboek technologie, of DTL, dat een permanente, fraudebestendige lijst van records bijhoudt. Ethereum is de belangrijkste concurrent van Bitcoin. Ethereum stelt ontwikkelaars in staat om gedecentraliseerde applicaties te bouwen. Miners produceren Ether tokens die kunnen worden gebruikt … Lees meer

Nonuniform rational B-spline (NURBS)

NURBS (nonuniform rational B-splines) zijn wiskundige voorstellingen van 2- of 3-dimensionale objecten, die standaardvormen kunnen zijn (zoals een kegel) of vrije-vorm vormen (zoals een auto). NURBS worden gebruikt in computergrafieken en de CAD/CAM industrie en worden beschouwd als een standaard manier om complexe objecten te creëren en te representeren. Naast krommen en vlakken kan NURBS … Lees meer

Staafdiagram

Een staafdiagram is een picturale weergave van statistische gegevens waarin de onafhankelijke variabele slechts bepaalde discrete waarden kan bereiken. De afhankelijke variabele kan discreet of continu zijn. De meest voorkomende vorm van een staafdiagram is het verticale staafdiagram, ook wel kolomgrafiek genoemd. In een verticaal staafdiagram worden de waarden van de onafhankelijke variabele langs een … Lees meer

Nul (0)

In de wiskunde is nul, gesymboliseerd door het numerieke teken 0, zowel: 1. In een positioneel getallenstelsel een plaatsaanduiding die “geen eenheden van dit veelvoud” betekent. Bijvoorbeeld, in het decimale getal 1.041 is er één eenheid in de duizendtallen, geen eenheden in de honderdtallen, vier eenheden in de tientallen, en één eenheid in de 1-9-tallen. … Lees meer

Algebraïsch getal

Een algebraïsch getal is elk reëel getal dat een oplossing is van een of andere enkel-variabele polynoomvergelijking waarvan de coëfficiënten s alle gehele getallen s zijn. Hoewel dit een abstract begrip is, heeft de theoretische wiskunde potentieel verreikende toepassingen in de communicatie en de computerwetenschap, met name bij gegevensversleuteling en -beveiliging. De algemene vorm van … Lees meer

George Boole

George Boole (1815-1864) was een Brits wiskundige en staat bekend als de grondlegger van de mathematische logica. Boole, die uit een arm gezin kwam en in wezen een autodidact in wiskunde was, maakte zijn aanwezigheid in de wereld van de wiskunde bekend in 1847 na de publicatie van zijn boek, “The Mathematical Analysis of Logic”. … Lees meer

Graad per seconde

De graad per seconde (aangeduid met deg/s of deg – s-1) is een eenheid van hoeksnelheid (rotatiesnelheid). Deze grootheid kan in twee betekenissen worden gedefinieerd: gemiddeld of ogenblikkelijk. De gemiddelde hoeksnelheid wordt verkregen door de hoek in graden te meten die een voorwerp in een bepaald aantal seconden roteert, en vervolgens de totale hoek door … Lees meer

Logaritme (logaritmisch)

Zie ook exponentiële functie en decibel. Een logaritme is een exponent die in wiskundige berekeningen wordt gebruikt om de waargenomen niveaus van variabele grootheden, zoals zichtbare lichtenergie, elektromagnetische veldsterkte en geluidsintensiteit, weer te geven. Voorstel dat drie reële getallen a, x, en y met elkaar in verband staan volgens de volgende vergelijking: x = ay … Lees meer

Combinatie en permutatie

In de wiskunde zijn combinatie en permutatie twee verschillende manieren om elementen van een verzameling te groeperen in subsets. In een combinatie kunnen de elementen van de deelverzameling in willekeurige volgorde staan. In een&span;permutatie, staan de elementen van de deelverzameling in een bepaalde volgorde.  Alle gegevensverzamelingen hebben een eindig aantal combinaties en een eindig aantal permutaties. Dit maakt ze nuttig voor het berekenen van waarschijnlijkheid voor complexe gebeurtenissen. Hoe … Lees meer

Absolute waarde

Absolute waarde is een term die in de wiskunde wordt gebruikt om de afstand van een punt of getal tot de oorsprong (nulpunt) van een getallenlijn of coördinatenstelsel aan te geven. Dit kan gelden voor scalaire of vectoriële grootheden. Het symbool voor absolute waarde is een paar verticale lijnen, één aan elke kant van de … Lees meer