Belcurve

Een belcurve is een soort grafiek die wordt gebruikt om de verdeling van een reeks gekozen waarden over een bepaalde groep te visualiseren die de neiging hebben een centrale, normale waarden te hebben, als piek met lage en hoge extremen die aan weerszijden relatief symmetrisch afnemen. Belcurven zijn visuele weergaven van de normale verdeling, ook wel Gaussische verdeling genoemd. 

Een normale verdelingskromme volgt, wanneer deze wordt uitgezet, typisch een belvormige curve, vandaar de naam. Hoewel de precieze vorm kan variëren naar gelang de verdeling van de populatie, ligt de piek altijd in het midden en is de kromme altijd symmetrisch.

Belkrommen zijn nuttig om snel het gemiddelde, de modus en de mediaan van een gegevensverzameling te visualiseren, omdat bij een normale verdeling het gemiddelde, de mediaan en de modus allemaal gelijk zijn.

De lange staart is het deel van de belkromme dat zich in beide richtingen uitstrekt. If the diagram above represents a population under study, the fat area under the bell curve is where most of the population falls.