Agile woordenlijst: Words-2-Go

Deze Agile woordenlijst geeft beknopte definities van de centrale termen en concepten in Agile ontwikkeling en Agile projectmanagement. Klik op de links voor uitgebreide definities en gerelateerde inhoud. Klaar om uw Agile kennis te testen? Bekijk onze Agile-conceptenquiz.

acceptatietest:
Een acceptatietest bevestigt dat een story compleet is door een gebruikersactiescenario te matchen met een gewenste uitkomst. Acceptatietesten worden ook wel bètatesten, applicatietesten en eindgebruikertesten genoemd.

Agile Manifesto:
Het Agile Manifesto, ook wel het Manifesto for Agile Software Development genoemd, is een formele proclamatie van vier kernwaarden en 12 principes die als leidraad dienen voor een iteratieve en mensgerichte aanpak van softwareontwikkeling.

Agile projectmanagement:
Agile projectmanagement is een iteratieve aanpak voor het plannen en begeleiden van projectprocessen. Elke iteratie wordt beoordeeld en bekritiseerd door het projectteam, dat zowel vertegenwoordigers van de klant als werknemers kan omvatten. Inzichten die zijn verkregen uit de kritiek op een iteratie worden gebruikt om te bepalen wat de volgende stap in het project moet zijn.

Agile softwareontwikkeling:
Agile softwareontwikkeling is een methodologie voor het creatieve proces dat anticipeert op de behoefte aan flexibiliteit en een niveau van pragmatisme toepast bij de levering van het eindproduct. Agile softwareontwikkeling (ASD) richt zich op het eenvoudig houden van de code, het vaak testen en het leveren van functionele delen van de applicatie zodra deze klaar zijn.

Agile retrospective:
Een Agile retrospective is een bijeenkomst die wordt gehouden aan het einde van een iteratie in Agile softwareontwikkeling (ASD). Tijdens de retrospective reflecteert het team op wat er in de iteratie is gebeurd en identificeert het acties voor verbetering voor de toekomst.

application lifecycle management (ALM):
Application lifecycle management (ALM) is het toezicht op een softwaretoepassing vanaf de eerste planning tot aan de buitengebruikstelling. Het verwijst ook naar de manier waarop wijzigingen in een applicatie worden gedocumenteerd en bijgehouden.

bioteam:
Een bioteam is een organisatiestructuur waarin collega's de macht en verantwoordelijkheid delen en elk lid van het team zowel een leider als een volger is. De structuur is gemodelleerd naar een vloeiende leiderschapsstructuur die in de natuur voorkomt.

burn down chart:
Een burn down chart is een visuele weergave van de hoeveelheid werk die nog moet worden voltooid voor het einde van een project. De grafiek heeft een Y-as (werk) en een X-as (tijd). In het ideale geval laat de grafiek een neerwaartse trend zien naarmate de hoeveelheid werk die nog moet worden gedaan in de loop van de tijd "afbrandt" tot nul.

busnummer:
In projectmanagement is het busnummer het aantal teamleden van wie het verlies een project in gevaar zou brengen. Als er bijvoorbeeld twee mensen in een team zitten die essentieel zijn voor het succes van een project, is het busnummer van het project twee - als deze twee teamleden door een bus zouden worden aangereden, zou het project in de problemen komen.

continue integratie (CI):
Continue integratie (CI) is een software engineeringpraktijk waarbij geïsoleerde wijzigingen onmiddellijk worden getest en gerapporteerd wanneer ze aan een grotere codebasis worden toegevoegd. Het doel is om snel feedback te geven, zodat als er een defect in de codebase wordt geïntroduceerd, dit zo snel mogelijk kan worden geïdentificeerd en gecorrigeerd.

klant:
In agile softwareontwikkeling is een klant een persoon met een goed begrip van zowel de zakelijke behoeften als de operationele beperkingen voor een project. De klant geeft tijdens de ontwikkeling aan op welke prioriteiten de nadruk moet worden gelegd.

DevOp:
DevOps is het samenvoegen van taken die worden uitgevoerd door de applicatieontwikkelingsteams en de systeemoperationsteams van een bedrijf.

domeinmodel:
Een domeinmodel beschrijft het toepassingsdomein dat verantwoordelijk is voor het creëren van een gedeelde taal tussen bedrijf en IT.

Extreme Programming (XP):
Extreme Programming (XP) is een pragmatische benadering van programmaontwikkeling waarbij de nadruk ligt op bedrijfsresultaten en een incrementele, 'get-something-started'-aanpak wordt gehanteerd voor het bouwen van het product, met gebruik van voortdurende tests en herzieningen. Agile wordt soms beschouwd als een afgeleide methodologie van XP.

feature creep:
Feature creep (ook wel requirements creep of scope creep genoemd) is de neiging om de vereisten voor een product of project tijdens de ontwikkeling te laten toenemen tot boven de oorspronkelijk voorziene vereisten, wat leidt tot functies die oorspronkelijk niet waren gepland en tot een risico voor de productkwaliteit of het tijdschema. Agile heeft de neiging om het gevaar van feature creep te verminderen.

fist to five (vuist van vijf):
Fist to five, ook wel vuist van vijf genoemd, is een techniek die wordt gebruikt door agile softwareontwikkelingsteams om teamleden te polsen en consensus te helpen bereiken. Om deze techniek te gebruiken, herhaalt de teambegeleider een actie die de groep zou kunnen maken en vraagt het team om hun mate van steun te tonen. Elk teamlid antwoordt door een gesloten vuist op te houden of het aantal vingers dat overeenkomt met de mate van steun.

Jenkins:
Jenkins is een open-source softwaretool voor continue integratie, geschreven in de programmeertaal Java voor het testen en rapporteren van geïsoleerde wijzigingen in een grotere codebase in realtime. De software stelt ontwikkelaars in staat om defecten in een codebase snel te vinden en op te lossen en om het testen van hun builds te automatiseren.

iteratie:
Een iteratie is een enkele ontwikkelingscyclus, meestal gemeten als een week of twee weken. Een iteratie kan ook worden gedefinieerd als de verstreken tijd tussen iteratieplanningssessies.

iteratieve ontwikkeling:
Iteratieve ontwikkeling is een manier om de softwareontwikkeling van een grote toepassing op te splitsen in kleinere brokken. Bij iteratieve ontwikkeling wordt functiecode ontworpen, ontwikkeld en getest in herhaalde cycli.

lean programming:
Lean programming is een concept dat de nadruk legt op het optimaliseren van de efficiëntie en het minimaliseren van verspilling bij de ontwikkeling van een computerprogramma. Het concept is dat efficiëntie kan worden toegepast en verspilling kan worden beheerst op alle niveaus: elk individu, elke afdeling, interdepartementale operaties, de organisatie als geheel, en de relaties van de organisatie met klanten en leveranciers.

varkens en kippen:
"Varkens en kippen" is een analogie die in het Scrum-softwareontwikkelingsmodel wordt gebruikt om het type rol te definiëren dat een deelnemer tijdens een dagelijkse scrum-vergadering kan spelen. Een varken is direct verantwoordelijk voor de voltooiing van de taak die op handen is. Een kip is enigszins betrokken bij de taak, maar is niet de persoon wiens "bacon op het spel staat" als de taak niet op tijd wordt voltooid.

planbord:
Een planbord wordt gebruikt om de voortgang van een agile-ontwikkelingsproject bij te houden. Na de iteratieplanning worden de stories op kaartjes geschreven en in volgorde van prioriteit op een planbord in de ontwikkelruimte geprikt. De voortgang van de ontwikkeling wordt gedurende de week op storykaarten gemarkeerd en dagelijks geëvalueerd.

planning game:
Een planning game is een vergadering die wordt bijgewoond door zowel IT- als bedrijfsteams en die is gericht op het kiezen van stories voor een release of iteratie. De verhaalselectie is gebaseerd op de inschatting van welke verhalen de meeste zakelijke waarde zullen bieden, gegeven de ontwikkelingsramingen.

planning poker:
Planning poker is een teambuildingactiviteit voor het bereiken van groepsconsensus. Het wordt gebruikt door agile software-ontwikkelingsteams om in te schatten hoe lang het zal duren om een bepaalde hoeveelheid werk te voltooien.

product backlog grooming:
Product backlog grooming, ook wel product backlog refining genoemd, is een Agile-softwareontwikkelingsproces waarbij het ontwikkelteam een product backlog opnieuw bekijkt die vooraf is gedefinieerd door de facilitator van het team.

producteigenaar:
Producteigenaar is een scrum-ontwikkelingsrol voor een persoon die het bedrijf of de gebruikersgemeenschap vertegenwoordigt en verantwoordelijk is voor het samenwerken met de gebruikersgroep om te bepalen welke functies er in de productrelease komen.

projectplanning:
Projectplanning is een discipline om aan te geven hoe een project binnen een bepaald tijdsbestek moet worden voltooid, meestal met gedefinieerde fasen en met aangewezen middelen.

release:
Een release is een implementeerbaar softwarepakket dat het hoogtepunt is van verschillende iteraties van ontwikkeling. Releases kunnen voor het einde van een iteratie worden gemaakt.

releasemanagement:
Releasemanagement is een software-engineeringproces dat is bedoeld om toezicht te houden op de ontwikkeling, het testen, de uitrol en de ondersteuning van softwarereleases. De praktijk van releasebeheer combineert de algemene zakelijke nadruk van traditioneel projectbeheer met een gedetailleerde technische kennis van de systeemontwikkelingscyclus (SDLC) en IT Infrastructure Library (ITIL)-praktijken.

releaseplan:
Een releaseplan is een evoluerend stroomdiagram dat beschrijft welke functies in komende releases zullen worden geleverd. Aan elke story in een releaseplan is een ruwe schatting van de omvang gekoppeld.

rescoring:
Rescoring is een Agile-softwareontwikkelingsproces waarbij het ontwikkelteam een vooraf gedefinieerde lijst met gebruikersverhalen opnieuw bekijkt om de storypuntenscores te herzien en deze naar boven of beneden bij te stellen op basis van wat het team in eerdere ontwikkeliteraties heeft geleerd.

scrum:
Scrum is een agile softwareontwikkelingsmodel dat is gebaseerd op meerdere kleine teams die op een intensieve en onderling afhankelijke manier werken.

scrummaster:
Een scrummaster is de facilitator voor een productontwikkelingsteam dat scrum gebruikt. De scrum master beheert het proces voor de manier waarop informatie wordt uitgewisseld.

scrum sprint:
In productontwikkeling is een scrum sprint een vastgestelde tijdsperiode waarin specifiek werk moet worden voltooid en klaargemaakt voor beoordeling. Elke sprint begint met een planningsvergadering. Tijdens deze vergadering maken de producteigenaar (de persoon die om het werk vraagt) en het ontwikkelteam afspraken over het werk dat tijdens de sprint zal worden uitgevoerd.

zelfsturend werkteam (SDWT):
Een zelfsturend werkteam (SDWT) is een groep mensen, meestal werknemers in een bedrijf, die verschillende vaardigheden en talenten combineren om zonder de gebruikelijke supervisie van een manager te werken aan een gemeenschappelijk doel.

skunkworks:
Een skunkworks (ook bekend als Skunk Works) is een kleine groep mensen die op een onconventionele manier aan een project werken. Het doel van de groep is om snel iets te ontwikkelen met minimale beperkingen van het management.

spike:
Een spike is een story die niet kan worden ingeschat totdat een ontwikkelteam een time-boxed onderzoek heeft uitgevoerd. De output van een spike story is een schatting voor de oorspronkelijke story.

stand-up:
Een stand-up is een dagelijkse voortgangsvergadering, die traditioneel binnen een ontwikkelgebied wordt gehouden. Zakelijke klanten kunnen hierbij aanwezig zijn om informatie te verzamelen. De term "stand-up" is afgeleid van de manier waarop deze wordt uitgevoerd: alle aanwezigen moeten blijven staan om het kort te houden en het team betrokken te houden.

verhaal:
Een verhaal is een specifieke bedrijfsbehoefte die wordt toegewezen aan het software-ontwikkelingsteam. Stories moeten worden opgedeeld in kleine componenten die in één iteratie kunnen worden opgeleverd.

tijbox:
Een timebox is een gedefinieerde tijdsperiode waarbinnen een taak moet worden uitgevoerd. Timeboxen worden vaak gebruikt bij agile softwareontwikkeling om het risico van softwareontwikkeling te beheersen. Ontwikkelteams krijgen herhaaldelijk de opdracht om een releasable verbetering van software te produceren, met een timebox voor een specifiek aantal weken.

velocity:
Velocity is het budget aan story units dat beschikbaar is voor het plannen van de volgende iteratie van een ontwikkelproject. Velocity is gebaseerd op metingen die tijdens vorige iteratiecycli zijn uitgevoerd. Velocity wordt berekend door de oorspronkelijke schattingen van de stories die in een iteratie succesvol zijn opgeleverd, bij elkaar op te tellen.

WAG:
Een WAG (wild-ass guess) is een schatting van hoe lang het zal duren om een project te voltooien. Omdat WAG's slechts gissingen zijn, kunnen ze zeer moeilijk te onderbouwen zijn.

whole-team approach:
De whole-team approach, ook wel de team-based approach genoemd, is een stijl van projectmanagement waarbij iedereen in het projectteam in gelijke mate verantwoordelijk wordt gehouden voor de kwaliteit en het succes van het project. De term wordt vaak gebruikt bij agile softwareontwikkeling, lean production en creatieve teams in de reclame en andere media.

wiki:
Een wiki is een serverprogramma waarmee gebruikers kunnen samenwerken aan de
inhoud van een website. Met een wiki kan elke gebruiker de inhoud van de site bewerken, inclusief de bijdragen van andere gebruikers, met behulp van een gewone webbrowser.

xenodochiaal:
Xenodochiaal is een bijvoeglijk naamwoord dat iets beschrijft - zoals een persoon, plaats of softwaretoepassing - dat vriendelijk is voor vreemden. In agile softwareontwikkeling moet elke projectmanager of architect xenodochiaal zijn om eerlijk en redelijk te kunnen omgaan met veel verschillende belanghebbenden en klanten.