Accountability

Accountability is een verzekering dat een individu of een organisatie zal worden beoordeeld op hun prestaties of gedrag met betrekking tot iets waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

De term is gerelateerd aan verantwoordelijkheid, maar meer gezien vanuit het perspectief van toezicht. Een werknemer kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn om ervoor te zorgen dat een reactie op een RFP (request for proposals) aan alle gestelde eisen voldoet. Indien de taak niet naar behoren wordt uitgevoerd, kan dit gevolgen hebben of niet. Verantwoording afleggen betekent daarentegen dat de medewerker verantwoordelijk wordt gehouden voor het succesvol afronden van de taak en op zijn minst zal moeten uitleggen waarom dat niet is gelukt.

Corporate accountability houdt in dat verantwoording moet worden afgelegd aan alle stakeholders van een organisatie voor alle acties en resultaten. Door middel van performance and accountability reporting (PAR), bijvoorbeeld, verzamelt en documenteert een organisatie factoren die haar winstgevendheid, efficiency en naleving van het budget kwantificeren, waarbij de werkelijke resultaten worden vergeleken met de oorspronkelijke doelstellingen. Het PAR-proces wordt gewoonlijk één keer per boekjaar uitgevoerd, hoewel het in sommige gevallen vaker wordt gedaan.

Corporate accountability houdt ook in dat een organisatie verantwoording moet afleggen voor afwijkingen van haar gestelde doelen en waarden, die kunnen worden gedocumenteerd en openbaar gemaakt door middel van een missie- of visieverklaring. Daarnaast wordt het begrip verantwoordingsplicht vaak verbreed tot de eis dat bedrijven ethische, verantwoorde en duurzame praktijken moeten volgen.

Verantwoordingsplicht en transparantie worden over het algemeen beschouwd als de twee belangrijkste pijlers van goed ondernemingsbestuur.