136 browserkleuren met namen

Sommige makers van webpagina's geven kleuren liever met een naam op dan met een hexadecimale rood-groen-blauw (RGB) intensiteitswaarde. De volgende tabel bevat 136 kleuren met namen die door de meeste webbrowsers worden herkend. De tabel bevat een kleurstaal van de kleur, de kleurnaam en de overeenkomstige hexadecimale RGB-waarde. Uw besturingssysteem en het computerplatform waarop u werkt kunnen van invloed zijn op de exacte kleur van elke kleurstaal. Als er geen kleuren in de tabel verschijnen, kan het zijn dat uw browser geen achtergrondkleuren in tabelcellen ondersteunt.

Veel van deze kleuren behoren niet tot het browser-veilige palet van 216 kleuren. Als u ze gebruikt, moet u testen hoe ze eruit zien in de Netscape- en Microsoft-browsers op zowel Mac- als Windows-platforms (omdat kleuren buiten het 216-browser-veilige palet dithering kunnen gebruiken op een manier die u niet prettig vindt).

  Color Hex Equivalent
i White #FFFFFF
A Red #FF0000
A Orange #FFA500
A Yellow #FFFF00
A Green #008000
A Blue #0000FF
A Purple #800080
A Black #000000
A Alice Blue #FOF8FF
A Antique White #FAEBD7
A Aqua #00FFFF
A Aquamarine #7FFFD4
A Azure #F0FFFF
A Beige #F5F5DC
A Bisque #FFE4C4
A Blanched Almond #FFEBCD
A Blue Violet #8A2BE2
A Brown #A52A2A
A Burly Wood #DEB887
A Cadet Blue #5F9EA0
A Chartreuse #7FFF00
A Chocolate #D2691E
A Coral #FF7F50
A Corn Flower Blue #6495ED
A Corn Silk #FFF8DC
A Crimson #DC143C
A Cyan #00FFFF
A Dark Blue #00008B
A Dark Cyan #008B8B
A Dark Goldenrod #B8860B
A Dark Gray #A9A9A9
A Dark Green #006400
A Dark Khaki #BDB76B
A Dark Magenta #BD008B
A Dark Olive Green #556B2F
A Dark Orange #FF8C00
A Dark Orchid #9932CC
A Dark Red #8B0000
A Dark Salmon #E9967A
A Dark Sea Green #8FBC8F
A Dark Slate Blue #483D8B
A Dark Slate Gray #2F4F4F
A Dark Turquoise #00CED1
A Dark Violet #9400D3
A Deep Pink #FF1493
A Deep Sky Blue #00BFFF
A Dim Gray #696969
A Dodger Blue #1E90FF
A Fire Brick #B22222
A Floral White #FFFAF0
A Forest Green #228B22
A Fuschia #FF00FF
A Gainsboro #DCDCDC
A Ghost White #F8F8FF
A Gold #FFD700
A Goldenrod #DAA520
A Gray #808080
A Green Yellow #ADFF2F
A Honeydew #F0FFF0
A Hot Pink #FF69B4
A Indian Red #CD5C5C
A Indigo #4B0082
A Ivory #FFFFF0
A Khaki #F0E68C
A Lavender #E6E6FA
A Lavender Blush #FFF0F5
A Lemon Chiffon #FFFACD
A Light Blue #ADD8E6
A Light Coral #F08080
A Light Cyan #E0FFFF
A Light Goldenrod Yellow #FAFAD2
A Light Green #90EE90
A Light Grey #D3D3D3
A Light Pink #FFB6C1
A Light Salmon #FFA07A
A Light Sea Green #20B2AA
A Light Sky Blue #87CEFA
A Light Slate Gray #778899
A Light Steel Blue #B0C4DE
A Light Yellow #FFFFE0
A Lime #00FF00
A Lime Green #32CD32
A Linen #FAF0E6
A Magenta #FF00FF
A Maroon #800000
A Medium Aquamarine #66CDAA
A Medium Blue #0000CD
A Medium Orchid #BA55D3
A Medium Purple #9370DB
A Medium Sea Green #3CB371
A Medium Slate Blue #7B68EE
A Medium Spring Green #00FA9A
A Medium Turquoise #48D1CC
A Medium Violet Red #C71585
A Midnight Blue #191970
A Mint Cream #F5FFFA
A Misty Rose #FFE4E1
A Navajo White #FFDEAD
A Navy #000080
A Old Lace #FDF5E6
A Olive #808000
A Olive Drab #6B8E23
A Orange Red #FF4500
A Orchid #DA70D6
A Pale Goldenrod #EEE8AA
A Pale Green #98FB98
A Pale Turquoise #AFEEEE
A Pale Violet Red #DB7093
A Papaya Whip #FFEFD5
A Peach Puff #FFDAB9
A Peru #CD853F
A Pink #FFC0CB
A Plum #DDA0DD
A Powder Blue #B0E0E6
A Rosy Brown #BC8F8F
A Royal Blue #4169E1
A Saddle Brown #8B4513
A Sea Green #2E8B57
A Sea Shell #FFF5EE
A Sienna #A0522D
A Silver #C0C0C0
A Sky Blue #87CEEB
A Slate Blue #6A5ACD
A Slate Gray #708090
A Snow #FFFAFA
A Spring Green #00FF7F
A Steel Blue #4682B4
A Tan #D2B486
A Teal #008080
A Thistle #D8BFDB
A Tomato #FF6347
A Turquoise #40E0D0
A Violet #EE82EE
A Wheat #F5DEB3
A White Smoke #F5F5F5
A Yellow Green #9ACD32